Content marketing sẽ thực sự hiệu quả nếu bạn biết xây dựng kế hoạch đúng cách, sau đây tôi xin chia sẻ 5 bước để lên 1 kế hoạch hoàn chỉnh

5 bước lên kế hoạch cho content marketing
5 bước lên kế hoạch cho content marketing

1. Đặt mục tiêu cho thương hiệu

Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và có thể đo kiểm. Mục tiêu này phải là thước đo đánh giá content marketing làm được gì cho thương hiệu.

Sau khi đặt mục tiêu hãy kiểm tra lại xem mục tiêu của bạn có :

  • Cụ thể
  • Đo kiểm được
  • Thực tiễn
  • Phù hợp với mục tiêu thương hiệu
  • Có giới hạn về thời gian

2. Nhận định và hiểu khách hàng

Content marketing sẽ không mang lại hiệu quả nếu không hướng đến khách hang mục tiêu, nếu không thực sự hiểu khách hang muốn nghe gì, quan tâm đến điều gì, content của bạn sẽ như những bản truyền thông khô khan

  • Hãy nghĩ xa hơn là khách hang mục tiêu : để xây dựng content hiệu quả doanh nghiệp cần xác định được ai người ảnh hưởng đến quết định của họ, người họ hỏi ý kiến, người nổi tiếng ảnh hưởng đến họ
  • Kiến thiết những con người thật cho từng nhóm đối tượng: để kiến thiết 1 kh thật ,doanh nghiệp cần nắm được nhân khẩu học của họ

3. Xây dựng kế hoạch cho content

  • Cân nhắc lựa chọn những loại content đang có
  • Nghiên cứu content của đối thủ , xem cách thức họ đi content thế nào
  • Lên lịch cho từng bài

4. Lựa chọn loại hình content và phát triển

– dung 8 hình thức truyền tải content (content marketing institute 2012)

5. Kiểm tra phân tích tình hình hiệu quả

Luôn đo kiểm và phân tích kêt quả các loại hình content

Bài viết liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!