Đối với người bán hàng thì nick facebook càng nhiều bạn càng tăng sự tương tác với sản phẩm. Nếu bạn kết bạn bằng tay thì rất là cực giải pháp cho bạn sẽ là dùng phần mềm tự động, nhưng dùng phần mềm thì khả năng nick của bạn sẽ bị checkpoint và hạn chế tính năng cao, do đó code F12 tự động gửi lời mời kết bạn Facebook hàng loạt đã được đưa vào sử dụng để giảm thiểu các rủi do này.

Code F12 là dạng mã script chạy trực tiếp trên trình duyệt web, nó không can thiệp vào sâu bên trong facebook của bạn nên hạn chế tối đa khả năng checkpoint tài khoản và hạn chế tính năng.

Code :

var delayInput = prompt("Delay between actions (ms)", "1000");
var stopAfter = prompt("Stop after how many friend requests are sent?", "1000");
var workDelay = parseInt(delayInput, 10);

var loading = document.createElement("div");
loading.setAttribute("id", "noni_loading");
loading.setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(255,255,255,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; z-index: 1000; padding: 12px;");
document.body.appendChild(loading);
document.getElementById("noni_loading").innerHTML = "No friends added.";

var inputs = document.querySelectorAll('.FriendRequestAdd:not(.hidden_elem)');


var i=0;
var delay=0;
var cont=true;
var stopAfterNumber=0;
if(parseInt(stopAfter, 10)>inputs.length) {
  stopAfterNumber=inputs.length;
} else {
  stopAfterNumber=parseInt(stopAfter, 10);
}

function addFriends(max){

  if(inputs.length<=0) {
    document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(140,60,60,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; color: #fff; z-index: 1000; padding: 12px;");
    document.getElementById("noni_loading").innerHTML = "No 'Add Friend'-buttons found :(";
  
    alert("That didn't work...");
    document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "display: none;");
  
  } else {

    if(workDelay <= 0) {
      delay=0;
    } else if(workDelay <= 10) {
      delay=workDelay+(Math.floor((Math.random()*5)));
    } else {
      delay=workDelay+(Math.floor(Math.random()*(0.1*delay))-(0.05*workDelay));
    }

    if(i<stopAfterNumber) {
      inputs[i].click();
      document.getElementById("noni_loading").innerHTML = i+" friends added. "+delay+"ms waiting...";
      cont=true;
    } else {
      document.getElementById("noni_loading").innerHTML = i+" friends successfully added!";
      document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "position: fixed; background: rgba(60,140,60,0.8); top: 0; left: 0; width: 100%; font-size: 24px; color: #fff; z-index: 1000; padding: 12px;");
      cont=false;
    }

    i++;
    if(cont==true) {
      setTimeout(addFriends, delay);
    } else {
      alert("Success!");
      document.getElementById("noni_loading").setAttribute("style", "display: none;")
    }
  }
}

addFriends();

Đây là code cho phiên bản facebook cũ, phiên bản facebook mới bạn xem tại https://www.youtube.com/watch?v=QKl0g1-_lTA&t=11s

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!