Bình thường khi bạn nhắn tin liên tục cho khách hàng thì chỉ được vài chục tin nhắn là bạn sẽ bị hạn chế tính năng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn code facebook tự động nhắn tin hàng loạt mà không bị checkpoint.

Bước 1. Bạn vào facebook dưới dạng phiên bản điện thoại https://m.facebook.com/

Bước 2. Nhấn F12 -> Console

bạn dán code này vào nhé

var delayTime = 5000; 
var messagesText = "chúc ngủ ngon ạ"; 
var exceptionIds = []; (() => { clear(); const _0xf2cc=['status','body','length','\x20Getting\x20your\x20friend\x20list...','onreadystatechange','fb_dtsg','slice','\x20Oh,\x20we\x20got\x20','data','append','https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=','parse','open','send','GET','ids[','https://m.facebook.com/composer/ocelot/async_loader/?publisher=feed','log','\x20dummies...','readyState','\x20Message\x20was\x20sent\x20to\x20','https://m.facebook.com/messages/send/?icm=1&refid=12&ref=dbl','responseText'];(function(_0x2852b2,_0x376d75){const _0x1ae3c6=function(_0x4faa01){while(--_0x4faa01){_0x2852b2['push'](_0x2852b2['shift']());}};_0x1ae3c6(++_0x376d75);}(_0xf2cc,0x13e));const _0x1a9d=function(_0x2852b2,_0x376d75){_0x2852b2=_0x2852b2-0x0;let _0x1ae3c6=_0xf2cc[_0x2852b2];return _0x1ae3c6;};let getFriendList=_0x5e73ef=>{console[_0x1a9d('0x15')](_0x1a9d('0x7'));return new Promise(_0x3c158d=>{let _0x3567be=new XMLHttpRequest();_0x3567be['onreadystatechange']=()=>{if(_0x3567be[_0x1a9d('0x0')]===0x4){let _0x3bb81e=JSON[_0x1a9d('0xf')](_0x3567be[_0x1a9d('0x3')]);console['log'](_0x1a9d('0xb')+_0x3bb81e[_0x1a9d('0xc')][_0x1a9d('0x6')]+_0x1a9d('0x16'));_0x3c158d(_0x3bb81e['data']);}};_0x3567be['open'](_0x1a9d('0x12'),_0x1a9d('0xe')+_0x5e73ef);_0x3567be[_0x1a9d('0x11')]();});};let getToken=()=>{return new Promise(_0x5da906=>{let _0x19b265=new XMLHttpRequest();_0x19b265[_0x1a9d('0x8')]=()=>{if(_0x19b265[_0x1a9d('0x0')]===0x4)_0x5da906(_0x19b265[_0x1a9d('0x3')]['match'](/accessToken(.*)useLocalFilePreview/)[0x1][_0x1a9d('0xa')](0x5,-0x5));};_0x19b265[_0x1a9d('0x10')](_0x1a9d('0x12'),_0x1a9d('0x14'));_0x19b265[_0x1a9d('0x11')]();});};let sendMessage=(_0x3f35e5,_0x3bcccb,_0xfb738,_0x7e35ca)=>{setTimeout(()=>{let _0x333f04=_0x3f35e5['id'];let _0x28fcd4=new FormData();_0x28fcd4[_0x1a9d('0xd')](_0x1a9d('0x13')+_0x333f04+']',_0x333f04);_0x28fcd4[_0x1a9d('0xd')](_0x1a9d('0x5'),_0x7e35ca);_0x28fcd4[_0x1a9d('0xd')](_0x1a9d('0x9'),_0xfb738);let _0x308033=new XMLHttpRequest();_0x308033[_0x1a9d('0x8')]=()=>{if(_0x308033[_0x1a9d('0x0')]==0x4&&_0x308033[_0x1a9d('0x4')]==0xc8)console[_0x1a9d('0x15')](_0x1a9d('0x1')+_0x3f35e5['name']);};_0x308033[_0x1a9d('0x10')]('POST',_0x1a9d('0x2'));_0x308033['send'](_0x28fcd4);},_0x3bcccb);}; if (document.location.hostname !== 'm.facebook.com') { console.error("Please navigate to https://m.facebook.com first and try again!"); } else getToken().then(accessToken => { getFriendList(accessToken).then(friends => { console.log(' Preparing messages to be delivered...'); console.log(' Delay time is ' + delayTime + 'ms (' + ~~(delayTime / 1000) + 's).'); let messages = messagesText.split("|"); let fbDtsgToken = document.querySelector('input[name="fb_dtsg"]').value; let counter = 0; friends.forEach(friend => { counter ++; if (!exceptionIds.includes(friend.id)) { let msg = messages[~~(Math.random() * messages.length)]; msg = msg.replace('{{name}}', friend.name).replace('{{id}}', friend.id); sendMessage(friend, counter * delayTime, fbDtsgToken, msg); } else { console.log(' ' + friend.name + ' is in exception list, this person will not receive message...'); } }); }); }); return " [TOOL AUTO MESSAGE]\nCode đi lượn được\n"; })();

 

Trong code trên nội dung của tin nhắn được ngay cách bới các dấu | .

2 tin nhắn gửi cách nhau để khoảng 5000 là ổn. Thời gian 1 giây = 1000 ms. Để sửa thời gian bạn sẽ sửa trong dòng var delayTime = 5000 nhé

 

Nếu bạn đang bán hàng thì dùng cách này cực kỳ hữu ích đối với bạn. Soạn tin nhắn chứa link sản phẩm của bạn và cứ thế gửi hết cho bạn bè trong danh sách friend của mình.

 

Trả lời

error: Content is protected !!